Adatvédelem

Adatvédelem

Magdi Nails
Panorama Körut, 8623 Balatonföldvár, Hungary
Telefon: +36303969424
Postai levelezési cím: Panoráma Krt. 32, 8623 Balatonföldvár, Hungary
E-mail: info@magdi-nails.hu

A magdi-nails.hu, mint online kereskedelmi szolgáltatás az Új Ember Szerkesztöség és Kiadóhivatal (1053 Budapest, Papnövelde u. 7., a továbbiakban Új Ember, szolgáltató, adatkezelö) önálló szolgáltatása. Az adatkezelö, magára nézve kötelezönek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a magdi-nails.hu szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A magdi-nails.hu jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhetö a http://magdi-nails.hu/adatvedelem cimen. Az Új Ember fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására; az esetleges változásokról kelló idöben értesiti felhasználóit.

Amennyiben Önnek mint a magdi-nails.hu felhasználójának olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmu?, kérjük irja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

1. Fogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erröl nyilatkozik vagy sem.

Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely vásárol a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon függetlenül attól, hogy erröl nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Ügyfél egyben Felhasználónak is minösül.

2. A magdi-nails.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, fizetéssel kapcsolatos adatok, dátum és idöpont, a vásárlások adatai, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. Az adatok törlésének határideje: Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal, amennyiben nem vásárolt. Amennyiben Felhasználó vásárolt Szolgáltató rendszerében, ezzel szerzödés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje ? a számviteli szabályoknak megfelelöen ? az adott évet követö 6. év december 31-e.

Emellett tájékoztatjuk, hogy a különbözö versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rendezvényeken, vagy regisztrációkon stb. részt vevök által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben esetlegesen megadott személyes adatok is nyilvántartásunkba kerülnek.

3. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

a) postai úton: 8623 Balatonföldvár, Panorama Körut.
b) e-mail útján az info@magdi-nails.hu -n

4. Az adatkezelés nyilvántartási száma a magdi-nails.hu-n: folyamatban

5. Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, jelen fejezetben meghatározott célból és tartalommal.

6. A regisztráció során Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató technikai és tájékoztató elektronikus üzenetet (a továbbiakban: Rendszerüzentek) küldhet számára ? melyek esetenként a vásárlással / rendeléssel kapcsolatban közölnek információkat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerüzenetek fogadása a regisztráció feltétele.

7. A regisztráció során Felhasználónak lehetösége van elfogadni Szolgáltató direkt marketing szolgáltatásait, melynek keretében a regisztráció során megadott e-mail címére, vagy telefonszámára kap marketing és reklám tartalmú üzeneteket.

8. Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetöleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetöleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

9. Szolgáltató a hatóságok részére ? amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ? személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. A Szolgáltató a Hirdetök által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméröl, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény elöírásainak megfelelöen kezeli.

11. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szint? biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

12. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalon el lehet végezni. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérö rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez f?zödö jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követöen is kezelheti.

13. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gy?jt (IP-cím, felhasználás idöpontja, megtekintett weboldalak, böngészöprogram, valamint a böngészö egyedi azonosítását lehetövé tévö egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minöségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárul.

14. Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak Szolgáltató egyes ? a Felhasználó által használt ? szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy m?ködtetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.A Weboldal külsö (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, ezen linkeken elérhetö oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gy?jthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelösségét kizárja.

15. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó és a Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegy?jtse és kezelje személyes adatait. E körben Ügyfél tudomásul veszi, hogy vásárlás csak akkor valósítható meg, ha az Ügyfél a Szolgáltató részére megadja a nevét/cégnevét, címét/székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát, valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelö lebonyolításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Szolgáltató az adatokat megfelelö intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéröl a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidej?leg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

16. A Felhasználó ingyenesen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséröl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve ? a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével ? törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetöségein.

17. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idötartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idö alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetö formában adja meg a tájékoztatást.

18. Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelö személyes adat a rendelkezésére áll.

19. Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetö, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetö, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

20. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves ? és ez az állapot jogszer?en nem orvosolható ?, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megsz?nt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

21. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelö rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

22. Szolgáltató a helyesbítésröl, a zárolásról és a törlésröl az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellözi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

23. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevö vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

24. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idön belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséröl a kérelmezöt írásban tájékoztatja.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést ? beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ? megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekröl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

25. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen ? annak közlésétöl számított 30 napon belül ? bírósághoz fordulhat.

26. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetöséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Szekhely: 8623 Balatonföldvár, Panorama Krt. 32
Telefon: +36303969424
E-mail: info@magdi-nails.hu

Balatonföldvár, 2018. aprilis 29.